(QtMedia) PHÓNG SỰ CƯỚI: VIỆT ANH – HƯƠNG GIANG. Ngày 10-11-2018