“𝑁𝑒̂́𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑜́𝑖, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑎𝑛 𝑏𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̆̃𝑛, 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑡ℎ𝑖̀, 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑔𝑜̛̃ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑐𝑜́ 𝑙𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑎𝑛 𝑏𝑎̀𝑖 đ𝑒̣𝑝 đ𝑒̃ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜̛̀𝑖. Đ𝑒̂̉ 𝑎𝑛ℎ 𝑔𝑎̣̆𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑎́𝑖 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑎𝑛ℎ 𝑑𝑖̣𝑢 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑎̣𝑖, đ𝑒̂̉ 𝑒𝑚 𝑔𝑎̣̆𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̀𝑛 𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑒𝑚 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔.
𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑏𝑒̂𝑛, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑜̂𝑖 𝑞𝑢𝑎, đ𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑎̂̀𝑦 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔…”
Phóng Sự Cưới Thanh Hóa | 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝑪𝒉𝒖̣𝒑 – 𝑸𝒖𝒂𝒚 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐 𝑷𝒓𝒆𝒘𝒆𝒅𝒅𝒊𝒏𝒈 | 𝑪𝒉𝒖̣𝒑 – 𝑸𝒖𝒂𝒚 𝒑𝒉𝒐́𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝑪𝒖̛𝒐̛́𝒊 – 𝑯𝒐̉𝒊 | 𝑪𝒉𝒖̣𝒑 – 𝑸𝒖𝒂𝒚 𝑺𝒖̛̣ 𝑲𝒊𝒆̣̂𝒏 – 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝑵𝒈𝒉𝒊̣ – 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕 – 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝑻𝒉𝒂̉𝒐 | 𝑴𝒂𝒌𝒆𝒖𝒑 𝒄𝒐̂ 𝒅𝒂̂𝒖 – 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕 – 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒚 – 𝑪𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖𝒆̂ 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊.
Please contact us for further information. Thank you so much for your choice.
Quangthang media – Phóng Sự Cưới Thanh Hóa
 Hotline: 0964 335 335 – 098 797 1983
 Gmail: qthangmedia@gmail.com
 Địa chỉ: 21/01 Chu Văn An – P. Trường Thi – Tp. Thanh Hóa

Tags: , , , , , , , ,