”Doanh dư đắc lợi,
Phong phú đa tài.”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,