(QtMedia) 20 nam ngày ra trường. Khóa 1989 – 1998. tại Thanh Hóa