?[PHÓNG SỰ CƯỚI: THẾ LINH – THANH THỦY ] ? Ngày 16-02-2019